مسعود رضایی بیاره

رسم عاشقی

  شنیدم موسم گل لالــه می گفت

 به طعـنه با نسیم صبحــگاهـی


برو بی تابی از پروانه آمـوز

که می سوزد سراپا با نـگاهی