مسعود رضایی بیاره

سراب

بخوابیــد ای شقایــق‌هـــــای وحشی

که این رویای بی فــردا سراب است


سحر مــی گفت نیلــوفـر به مــرداب

که نقش روی مـا نقشی بر آب است