مسعود رضایی بیاره

ضرب المثل

نـگاهت را غـــزل گفتیم و رفتیم

لبـــانت را عسـل گفتیــم و رفتیم

بـه شیرینی میـــان دفتــر عشق

دو تا ضرب المثل گفتیم و رفتیم