مسعود رضایی بیاره

پرنیان

دیـــدی ای دل با خیـــالش نیمــه‌شب‌ها ساختی

شکوه کـــردی ، نغمــه‌ها گفتی غـزل پـرداختی

 

ساز کــردم هــر سرودی را که من با سوز دل

آب گشتی ، لابــــــلای نغمــه‌هـــــا بگــــداختی

 

رشته‌ی اشک من است ای عشق و زرتاب دلـم

پــرنیــانی  را کـــه بــر دوش رقیب انـــداختی

 

عـاشقی جــــرم است آری ، نـازنین امــا چــرا

جـــرم ایــن دلـدادگـــی بـــا اشک  من پرداختی

 

دل گــرو بستم به مهرت ،ایـن تماشا را نـگر !

دل شکستی ، اشک من دیــدی و گفتی  باختی