خبرت هست خـــزان بــا گـُل شاداب چه کرد

نفس بـــاد وزان بــا گــُــل نـایــاب چـه کـرد

 

بر سر گـُلبن پــژمـرده و افتــــاده بـه خــاک

هر شبی تا به سحر بلبل بی تاب چــه کـرد

 

خبرت هست کــه در آخـــر شهنامــه‌ی مــا

قصه گو با قصه‌ی رستم و سهراب چه کرد

 

می رود هر طرفی پـاره‌ی مـن رقص کنـان

موج با ذورق افتـــاده به گــرداب چه کــرد

 

مگر از لالـــــه بپرسم کـــه بـه دامـــان دنـا

صرصر باد خـزان با دل  یـــوتاب چه کـرد

مسعود رضایی بیاره