چــه در دل دارد این چنگی، نوایی آتشین دارد

هــوای سینه و سازش ، هــوایــی آتشین دارد

 

گهی شور و گهـی شیدا، گهی زیر و گهی بـالا

مـرا مـی سوزد آوازش ، صــدایی آتشین دارد

 

نــوایش داد و بیــداد و نگاهش نــاله و فـریـاد

بــه دنبـــال که می گـردد ، نــدایی آتشین دارد

 

گهی جاری تر از رود و گهی دود و گهی آهی

دلش می سوزد و دانــم ، خدایــی آتشین دارد

 

اگر آه و اگـــر دردم ، اگر سرخ و اگـــر زردم

پُـــر از پـــائیـزم و بـرگم  نمـــایی آتشین دارد

مسعود رضایی بیاره