آه از ایـــن نغمــه‌ی بــاران و هــوای دل من

مرحمی هست در ایـــن نغمـــه بـرای دل من

 

پشت این پنجره در کوچه گره خورده به هم

بـــاز موسیقی  بــــاران و صــــــدای دل من

 

بــغض پنهانی من بسته ره گــریه ، بخـوان

نغمـــه‌ای چنــد غــزل گونـه به جای دل من

 

دوست بـر بسنه لب از آنــــکه صدایم  بکنـد

تـــو صـــدایم بکـن ای نغمـه سرای دل مــن

 

صبح پائـیزی و بـاران ، من و نــم نـم اشک

دارید این حال و هوا ، حال و هوای دل من

مسعود رضایی بیاره