دوشیزه‌ی لـُـر کــه نازنیـن است

بـا سبزه و چشمه همنشین است

 

همشیره‌ی لالــــه‌هـــــای کُهسار

آرامش عــــــطر یـــاسمین است

 

کهسار دنــــا چـــو حــــلقه و او

بر حلقه‌ی دست او نــگین است

 

شیرینــی و نـــــاز چشم لیــــلی

در پیش نــگاهش انـگبین است

 

شیر است به کین و بره با مهر

آئیـــــن دلاوری چنیــــــن است

 

در پــــرتو  مــــه کنـــار چشمه

خورشید نشسته بر زمین است

 

بــعد از همــــه‌ی فصول زیبــــا

او فصــل قشنگ پنجمــین است


ایـــن فــــرّ و فـــروغ آریــــایی

از تـــیره‌ی گیـــو و آبتین است

مسعود رضایی بیاره