مسعود رضایی بیاره

بغض پائیزی

آه از من و شاعـــــرانه‌هــایت پائــــیز

هـــر کــــوچه پُــر از تـرانه‌هایت پائیز

مهر است و دوباره بغض اشکم ترکید

در حسرت کــــودکــانـــه‌هایت پائــــیز