مسعود رضایی بیاره

اشک حسرت

مهربانــــی کن نـــگارا ، ماه مهر از سر گذشت

موسم گـُل بر سر آمد ، عهــــد  نیلوفر گذشت

 

لالـــــه در بــــاغ آرمید و نسترن در خاک خفت

لشکر بـــــاد خــــزان از کشور گـُـل در گذشت

 

تـــا نسیم آمــــــد ببویـــــد گیسوان  یــاسمین

برگـــــریزان خــــــزان از کاکـــل پــرپــر گذشت

 

انــــدک انــــدک بر فـــــراز کـوهساران آب شد

بــرف دی مــــاه و بهـــــار سبز دلپرور گذشت

 

روزها رفتند و شب ها هفته هفته مه به مه

نامـــــدی نامهربــــان  و تیر و شهریور گذشت

 

ای نــــگار مهربان از حــال گـــل  اندیشه  کن

عاقبت ما را همین سوزست ساز سرگذشت

 

سهره مـــی خــواند فراقی بر فـراز شاخ گـُل

اشک حسرت قطره قطره از نـگاه تر گذشت