مسعود رضایی بیاره

دنا

ای دنـا ، از صور و صیــدا بهتری

از جبــل‌عـــامــل ، اریحــا بهــتری


از بلنـــــدی‌هــای جــولان و بــقاع

از تــل  زعتــر ، ز حیـــفا بهتــری


قلب ایــــــــرانـی ، ستون پـــارسه

از یمن ای کــــــوه زیبـــا بهتــری


مادر این آب و خـــاکی ، مـادرم !

بغض دل بگشا ، ز صنعا بهتـری


مـادرم ، با  لالـــه های واژگـون

از حــلب از طـــور و سینا بهتری


جامــه‌ی گلگون خود را پــاره کن

از شتیـــــلا و ز صبــــرا بهتــری