مسعود رضایی بیاره

نقاشی

قــلم آهسته لغزید و به حسرت

شنیـدم گفت در گــوش نقَــاشی


میــان قـــاب تنگ زنــــدگانی

چه فرقی می کند باشی نباشی