مسعود رضایی بیاره

گل و بلبل

سحرگاهـــان کــه بـــاد نوبهاری

کمند مـــوی گــُل را شانه می زد


نــــوای سوزنـــاکــی  آتـــشم زد

که بلبل شعله ور در لانه می زد