مسعود رضایی ببیاره

غزل خوان

غـــزل خـوان آمــدی ابـر بهـاری

عجب سوزی میـــان سینــه داری

 

سرشک از دیده باری ، بی قراری

ز مـــن عــاشقتری یــا سوگواری