مسعود رضایی بیاره

وفا

وفا کـردم ، وفــا با مـا نـکردی

مـرا آتش زدی ، پـروا نـکردی


صدا کـردم ، صدایم را شنیدی

نگاهـم کردی و لب وا نـکردی


سراپا سوختم ، دیدی و رفتی

مرا کشتی ولی  حاشا نـکردی


به یاد آور مرا روزی که دیگر

ز مــا عاشقتری پیــدا نــکردی


 نگفتی بی وفـایان را عـدم به

تو هم ای بی وفا آیــا نـکردی