مسعود رضایی بیاره

صبح ازل

لبش شیرین تر از شهد عسل بود

نـــگاهش پــرتو صبــح ازل بود

طنین خنــده بر لب‌هــای نوشین

روان چشمه در جـوی غزل بود