مسعود رضایی بیاره

بال خیال

خیـالت از دلــم  دل  بــر نــگیرد

خیــــالم بـــی خیـــالت پر نگیرد


نیاسایـــد خیـــــالم تــا سحرگــه

 خیـــالت را اگــر در بــر نــگیرد 


چه می خـواهد خیالت از دل من

که پای از چشم خــاکستر نگیرد


بسوزد مـرغ دل در آتش عشق

به دل بر یـــادی از دلبر  نگیرد


ز دست نــاله کـــاری بــر نیایـد

شرر در شاخ و برگ تر نگیرد