مسعود رضایی بیاره

هما

این سایه فرَ همـای سرمستان است

آرامــگه عــروس هــر بُستان است

در حالت چشم او چه رازیست نهان

پـائیز نـــگاه او چــو تابستان است