مسعود رضایی بیاره

فاصله

معنی فاصـــله را چــلچلــه‌هـا مـی دانند

درد یک چلچلــه را فاصلــه‌هـا مـی دانند

 

معنی رفتــن و هـــرگز نــرسیدن‌هـــا را

زخـــم ها ، فاصـله‌ها ، آبـله‌ها می دانند

 

نــاگهان، آمـدن و رفتن و ویـران کردن

دل ما چشم تو و زلـــزله‌هـــا مــی دانند

 

معنی آتش و پـــروانـــه‌ی بـی پــروا را

عــاشق یک دلـه و مشعله‌هـــا مـی دانند

 

تا ابــد مهر خموشی به لب اَمــا فـــریاد

در دل پُــر گَلـه را یـک دلــه‌ها می دانـند

 

تو برو مرغ مهاجر، منم و سیلی مـوج

معنی حـوصله را اسکلـه‌هـــا مـی دانـند