به شقایــق بـه گـُل حسرت پــائیز سلام

به نــگاه تـو و آن شعر دل انگیز سلام

 

به قدم‌های تو و کوچه‌ی دلتنگ غروب

بــه سکوت و قـــدم پیر سحرخیز سلام

 

زندگی نغمه‌ی جاریست میان دو نـگاه

به تپش‌هـای دل و لحـن دل آمیز سلام

 

به همان نغمـــه‌ی لالائی مادر شب تـار

به سرود و سخن مـــرغ شباویز سلام

 

منـــم و پنجره و نـــم نم باران و غمی

که فرو ریخته در کوچه‌ی پائیز ،سلام

مسعود رضایی بیاره